Fish Products Export

Tero rech woko obedo ka nyo adhum oyeyo adhum oyeyo Kampun kosa wegi mitan ma thindho kitana gikpiny pa Jo ma makere gi rech piny ma woko.

Gima makere gi rech obedo rech won ma fwodi k’oyiki, m’otjol, m’obul, m’ochul kiri gi pyen Kodi mo rech. Rech ma gi pi ama obedo gi’ma i tana woko ma Uganda i 76% ma thotho mere gi 78% ma thotho ma chwe.

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 8 times, 1 visits today)

Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content