Erisoha –Abasohi Nabasuburi

Omusohi no musuburi nindi?

O’musohi (omubaliya) yomundu oyukaya omwangetse akayasoha amahere aweriwulya kutse erirya.

Omusuburi yomundu oyukawulaya esiswe okwamundu oyukaya. Anganabya inakawulaya omwabunji kutse ngumanguma. Emakayabu (ebikwara) esithalikire nebindinebindi.

 

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 10 times, 1 visits today)

Abasuburi abosi abalhi omwasuburu eyesiswe batholhere ibahandikwa omwa ofisi eya;

  • E’kyaghanda ekyebihandiko omwa uganda (URSB) ahabwa ekampuni kutse erina e’ryesuburu.
  • E’kyaghanda ekye Revenue (URA) ahabwe misolho.

Wibuke bino:

Ukabya wabirihandikwa, utholere iwa kwama ebirayiro e’bya gavumente nge;

  • National Environment Management Authority (NEMA)
  • Ekyithongole ekya Fisheries, Regulation and Quality Assurance omwa Minisitule oyo mubulhimi namathungu ,nerisoha.
  • Abasohi kutse abakama bamathu, siwangathunga e’layisisi uthawithe e’tin numba.

Omundu ukasa ne:

  • National ID (endangamuntu)
  • Esatifiketi eyerihandikwa (Certificate of registration)

Ekambuni:

  • Ekampuni fomu 20 (Company Form 20)
  • Esatifiketi eyerihandikwa omwakyithunga (Certificate of incorporation)

Ukasaba erilhaba okwakyihururu www.ura.go.ug

Utholere iwathuha omusolho wawu okwabuthuku kandi o’wuwangathoka erilhusirirya okwamingirirye yawu.

Corporation tax

Nimusolho owakathuhibawa ekambuni okwabutswe 30%.

Presumptive Tax (Omusolho owesuburo enyike)

Nimusolho owakathuhibawa abandu ebesha bizinesi eshanyikenyike.

Click here for presumptive tax rates.

Pay As You Earn (Omusolho owakalhwa okwamusahara)

Ono nimusolho owakalhwa okwashasente eshomusahara. Omukolhi oyukaghabana eshasente esilhabire okwamithwalhu 235,000 bulhi mwezi bakamuthwaku omusolho.

Click here for the PAYE rates

Withholding tax ( Nimusolho owabakakutwaku ukasasurwa)

Omusolho owabakakutwaku ukasasurwa (WHT) omusolho owakasighalayu omundu kasasura owundi eshasente esilhabire o’kwamilioni nguma).Efakitore eyesiswe, yamakughulya ebindu ebilhabire milioni nguma,supplies , omundu o’yo atholhere inihaku obutsweka 6%. Efakitore ikahabawa esatifiketi kutse erisiti eyeshasente esho erikolesibwa okwithuha omusolho owomwaka.

 

Eritani lyerithulawu ngokuwakolhire eringirya nerihulhukya omwomwaka.

U’kabya wabirihandika eringirya nerihulhukya eryomwaka iwathuha omusolho  erilhaba omwa  Banga, mobile money, VISA, Mastercard, EFT, RTGS, USSD Code (*285#) etc.

Wibuke bino: Ekyiro ekyerihanda eritani kyanakyiro ekyerithuhiramu omusolho.

 

Description

Ebibuya okwamusolho

Esya lore esyefiriji

Sisirithuha emisolho. Omwakyirayiro 5

 Ekyomwabihugo ebya East African 2004.

Ebisenge ebihuhirire

Ebisenge ebyeribikamu  ebindu ibine huhirirre.

Sibirituha emisolho habweribya bikawathikaya eribika ebindu ibinafukire mwamulhi nyama,esyangoko asiswe, nebindinebindi.

 

. Eryanza eriminyerera ebinene ukasabawa eryasa okwa ofisi eye URA eyirihakuhinawu kutse ubirikire okwa simu eyabusa 0800117000/0800217000 kutse WhatsApp: 0772140000

 

Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content