ERITSANGYA-TSANGYA

Eritsangya-tsangya nikyi kwehi?

Eritsangya-tsangya ni mubiri owa kakerebula kandi ina bunyahirya endeko kutse owa kaha ebitsange n’eritsema. Eritsangya-tsangya erya boosi lirimo emibiri nge sya kosati, hayima n’e sya “perfomance”

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 4 times, 1 visits today)

Abakulhu-bakulhu omw’ikola bino babano:

Abakulha-kulhania/ aba “manager” eb’emikonga, VJs, DJs, MCs, Abasakangi eb’esyonyimbo, abakaya emikya, abimbi, aba “models” abakasatha esya “film” hayima n’aba “producers” etc.

Abandu abosi abakathunga esyombulho erilwa omwa suburu ey’eritsangya-tsangya bawithe obuthekwa-buthekwa obw’erisakangwa okwa misolho n’e URA.

Obulhi mundu oyu omwi tsangya-tsangya awithe erilhangira athi esuburu yiwe yinasibwe n’ebithongolhe bino:

 • Ministry of Gender, Labor and Social development
 • Uganda Revenue Authority (URA) ahabw’emisolho i.e. erithunga e TIN
 • Inabya inane omwa kithongolhe nge, Uganda Musician Association, Uganda Promoters Association e.t.c.
 • Esya kambane kutse ebithongolhe ibyasakangwa n’e Uganda Registration Services Bureau (URSB).

Omundu kinya bundu

 • Endanga mundu
 • Esatifiketi ey’erisakangwa.

Ng’ekyithongolhe kutse e kambane

 • Company Form 20
 • Esatifiketi ey’incorporation

Himatha hanu eriminya binene okwa bikayisunzibawa okw’isakanga esuburu yaghu

 • Ghukayithayisibawa erighenda okwa kibanza eky’e URA eky’e www.ura.go.ug
 • Himatha hanu erisakangwa ng’omundu kyinya bundu
 • Himatha hanu erisakangwa ng’ekyithongolhe kutse e kambane.

Himatha hanu eriminya okwa bughabe n’obuthekwa buthekwa bwaghu ng’omusolhi

Ghuwithe eribika ebisakango ebihambene okwa suburu yaghu. Niky’omubongo munene eribika ebisakango ebiriko ebiro eby’omughesera iwathoka iriminya lhuba ngabihambene okubuthuku bwahi. Ebisakango ebyo mulhi bino;

 • Endondekania ey’emingirirye
 • Ebisakango eby’esya lisiti n’esya invoices
 • “Balance sheet”
 • “Payroll” ey’abakolhi n’Esyanyawalhiho esyabathungirako emibiri
 • Niddi wamabya ighukisingirya ebindu by’omw’ihanga
 • Endondekania ey’ebanga
 • “Utility bills”
 • Ekyisakango eky’ebindu
 • Abakakubanza n’abaghukabanza
 • Esya “contracts”.

Himatha Hanu eriminya omwatsi munene okw’ibika ebisakango eby’esuburu yaghu.

Omusolho owa Nyihambireko:

 • Erihamba okwa musolho okwithuhwa eryabalhihanda abakatsangya-tsangya y’abandu abosi – Omusolho ono akathuhawa okwa mughenzo owa 15% ey’esyambulho esyosi esiryathuhibawa omu tsangya omulihanda. Omusolho akathuhibawa omutsangya omulhihanda isyalyahuluka omw’ihanga
 • Omusolho owa Nyihambireko okwithuhibwa ery’aba “suppliers” abalhi omwa suburu ey’eritsangya-tsangya. Omusolho oyu akahambawa omwa mughenzo owa 6% okwa syombulho esyosi esikalhaba omwa UGX 1,000,000 neryo inahereribwa e URA.

Omusolho ow’eryongerako omubongo (VAT)

Abo abalhi omwa suburu eyi kandi ibakathunga esyombulha esilhabire omwa bukekulha 150 obulhi mwaka, bawithe erisorokya omusolho ow’e VAT neryo ibahayo e “invoice”  ey’EFRIS

Hamba Kyino

Esya “tickets” esyosi esikaghulhibawa siwithe omusolho owa 18% (VAT).

Ghukathulhagho ngakuwanganathulhagho ebihambene okwa suburu eyosi-yosi

Hima Hanu ahabw’ omwatsi ngakuwanga thulhagho ebihambene okwa suburu yaghu

Wamabirithulhagho, ghukayisinzibawa erithuha omusolho erikolhesya bino: “banks”, “Mobile Money”, “VISA”, “Mastercard” etc.

Hamba Kino: Ekyiro ghulya thulhagho ebihambene okwa suburu yaghu, kyenekyiro ghuwithe erithuha omusolho oyo.

Wamayisunza obuwathikya obusingire hanu, balamira ekyaghanda eky’e URA ekyiri hakuhi naghu kutse thutherere okwa 0800117000/0800217000 esithuthuhiribawa kutse okwa WhatsApp: 077214000

 

 

 

 

 

Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content