Abimbi nabe Komedi (Amasatha)

O’mwimbi nindi?

Omwimbi yomundu o’yukimba nerihandika esyonyimbu.

O’wekomedi (amasatha nindi)?

Owekomedi kutse amasatha yomundu uyukahotholhera abandu nerikolha ebindu ebyamasekya.

Yomundu uyukahotholha nerisekya abandu ahabwa erithunga esysente.

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 7 times, 1 visits today)

Mwamulhi: abimaniri kutse, abebembethya ebemikoro, aba VJs, DJs, MCs, nabakahandika esyonyimbo, nabakasihira okwa sya sidi.

 

 

Abandu abosi abakakolha kutse erithunga esyasente erilhwa omwa amasatha nerimba

abosi batholhere ibathunga eshatininamba erihandikwa okwithuha emisolho omwa URA

Omundu

  • Endangamuntu (National ID)
  • Esatifiketi eyerihandikwa (Certificate of registration)

Ekampuni kutse ekyithunga

  • Company Form 20
  • Esatifiketi eyerihandikwa omwabithunga Certificate of incorporation

  • Ukasabawa erihika okwakyihururu ura.go.ug
  • Click here erihandikwa ngomundu
  • Click here erihandikwa ngekyithunga

Utholere iwathuha omusolho wawu okwabuthuku kandi o’wuwangathoka erilhusirirya okwamingirirye yawu.

Income tax – Nimusolho atholere inasasurwa nomundu kutse ekampuni.

 

Withholding tax (Nimusolho owabakathwa ukasasurwa)

  • Omusolho owakasighalhayayu bakathuha– Wamabya ukatuha kutse erisasura nerisasurwa esyasente esihikire kutse esilhabire omwamilioni nguma bakakutwaku obutsweka 6% okwasyasente esyo
  • Omusolho owakathuhibawa nomwimbi oyukalhwa eyihya owe Uganda –omusolho ono akathuhibwa okwa butsweka 15% okwasyasente omwimbi akathuhibawa. Omusolho ono akathuhibawa omwimbi athalyalhwa omwa Uganda.
  • Omusolho owakathuhibawa nomwimbi owe Uganda. –ono nimusolho akathuhibawa nomwimbi okwabutsweka 6% okwasysente esyabalyaha omwimbi akashimba neryo ibasithuha e URA

 

Value Added Tax (VAT) – Ono nimusolho akathuhibawa nomundu oyukakola omwashasente esilhabire okwamilioni 150,000,000 kutse  37,500,000 omwamezi ani (4)

Wibuke bino

Omusolho owekyithunga bakasarawo okwa butweka 30% erilhusirirya okwamingirirye eyekyithunga omwamwaka. Kwihahu omundu ngomundu iyo akathuha omusolho erilhusirirya emingirirye yiwe   omwamwaka.

 

Embaririra yinengesindi suburu.

.

Ukabya wahayo embaririra yawu eyomwaka ukasabawa erithuha omusolho ahonaho erilhaba okwa banks, mobile money, VISA, Mastercard etc.

Wibuke bino: Ekyiro ekyerihayo embaririra yawu  kyanakyiro ekyerithuhiramu.

Eryanza eriminyerera ebinene ukasabawa eryasa okwa ofisi eye URA eyirihakuhinawu kutse ubirikire okwa simu eyabusa 0800117000/0800217000 kutse WhatsApp: 0772140000

 

 

 

Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content