Omukulha- Kulhania ow'emikonga kutse evibulhu

Omukulha-kulhania nindi kwehi?

Omukulha-kulhania ni mundu kutse e kambane oyukakolha kutse eyikakolha omubiri ow’erikulhakulhania n’eriranga ebivuvulhu. Anganakolha eriranga esya kosati, amalhingwatha aw’amathibitho, evivulhu eby’abimbi, esya “gig”, erimbira omwa sya club, emisathu hayima n’ebirobikulhu. 

Omubiri w’omukulhakulhania oyu niw’erisondekania esyandeko esyabandu abatholherene kand n’erilhangira athi abandu bakaghulha esya ticket esy’ekivulhu kyiwe.

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 15 times, 1 visits today)

 • Omwa mibiri ey’omukulhakulhania mulhimo yino: erighaba obu papura kutse esya “flyer” esikakanaya okwa mukonga wiwe, erihira ebirango by’oko radiyo ne television, erikolha epoko-poko okwa bibanza ebikahambanaya abandu (social media). Omubiri wiwe omunene ali omwilhangira athi abandu bamasa omwa kivulhu kyiwe kandi nibya inanimukolhesya aka budget akakakolha omubiri oyo.
 • Awithe erilhangira athi esya “ticket” esy’e kivulhu kyiwe esyosi sikaghulha
 • Omukalha-kulhania atholhere inalhangira athi anawithe esya “invoices” kutse ama lisiti
 • Awithe erilhangira athi amahamba omusolho owa nyihambireko okwa mughenzo oa 6% okwa ba supplier abawithe esya “invoice” esilhabire okwa UGX 1,000,000.
 • Omukalhakulhania awithe erithunga ndeko yahima n’e URA erilhangira athi iyo hayima n’e URA banne hayima okwa bikaghenda embere ebihambene okwa kivulhu kyiwe.
 • Atholhere inalhangira athi abirithunga erikiribwa erilhwa omwa:
 1. KCCA/Municipal erimukirirya eritimba esya “posters” hayima n’ebirango
 2. Abirikiriribwa eritokerera abandu omwa mirenge
 3. Abirikiriribwa n’e police yithi kwenene hane obuthekene.

 

Ibosi abawithe esuburu ey’erikulhakulhania omwa Uganda, bawithe erisakangwa ne:

 

Omundu kinya bundu

 • Endaga mundu
 • Satifikate ey’erisakangwa

Kambane kutse ekyithongolhe

 • Company Form 20
 • Satifikate ey’incorporation

Himatha Hanu habweriminya binene okwisakangwa  

 • Ghuwithe eribungira ekibanza eky’ URA ura.go.ug
 • Himatha Hanu erisakangwa kinyabundu
 • Himatha Hanu oerisakangwa ng’ekambane kutse ekithongolhe

 

Himatha Hanu ahabweriminya obughabe n’obuthkwa-buthekwa bwaghu ng’omusolhi

Thuha nga kughukingiraya – abakolhi abakakolhera omwa suburu eno ibakathunga omusara owa lhabire okwa UGX 235,000 obulhi mughesera. Omukulha-kulhania  akahamba omusolho oyo inahagho e URA obulhi mughesera.

Himatha Hanu Eriminya emighenzo y’e PAYE

Omusolho owa Nyihambireko – Omusolho oyu akathuhibawa n’omukulha-kulhania amahererya omubiri w’omundu  neryo inalhabire okwa UGX 1,000,000

Omusolho ow’eryongerako omubongo (VAT) – Eyiri abo abaka thunga esyombulho erilwa omwa mikoro n’evivulhu kandi esyombulho esyo isikalhaba omwa 150,000,000/ om’omwaka, bawithe erithuha omusolho ow’e VAT okwa bulhi transaction.

Omukulha-kulhania amathunga e “sponsorship” erilwa omwa kambane, atholhere inabaha e “invoice” eyiriko VAT erikolhesya EFRIS neryo inahayo oyulyamuha e “sponsorship”.

Himatha Hanu aha b’omwatsi ngawanga thulhagho ghuthi ebihambene okwa suburu yaghu.

Wamabrithulhagho ebihambene okwa suburu yaghu, ghukayithayisbawa neryo iwathuha omusolho eriskolhesya esya banga, mobile money, VISA, Mastercard n’ebindi, n’ebindi.

Please note: Ghuminya ghuthe ekyiro ghukathulhiramo ebihambene okwa subur yaghu, ky’ene kyiro ghutholhere erithuhamo omusolho

Himatha Hanu wakangasakanga erithuha lyaghu

Minya kyino: Wamabya isiwangasakangwa okwa kibanza, balamira ekyaghanda eky’e URA ekyiri hakuhi naghu eriwathikibwa kutse thutherere esimu okwa 0800117000/0800217000 kutse WhatsApp: 0772140000

Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content