Okusubura Omubwingi Na Kamu Kamu

Obusubuzi obw’ebintu omubwingi nubwo buha?

Obusubuzi obw’ebintu omubwingi nukwo okusubura ebintu ebingi kuruga omu makorro rundi omu abo abanyakusuburra omumakorro kandi bikatundwa hali abarukutunda kamu kamu.

Abasubuzi abarukutunda omubwingi obundi nobundi baguza abantu aba buli kiro batarabire omu basubuzi abarukutunda kamu kamu.

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 5 times, 1 visits today)

Bunu nubwo obusubuzi obw’okugura ebintu okuruga mubasubuzi abarukutunda omu bwingi, bikaguzibwa abantu aba buli kiro  omu buke buke.

Omukicweka eky’abasubuzi abarukutunda omu bwingi na bakamu kamu halumu abahi b’omusoro abebicweka bibiri.

 • Abahi b’omusoro abe’byobusubuzi obuke entahya yabo omu mwaka gumu etarukuhinguza 150,000,000 omu nsimbi eza Uganda
 • Abahi b’omusoro abahandikirwe okusasura omusoro ogwa VAT abaina entahya erukuhinguza 150,000,000/= omu nsimbi eza Uganda

Eby’obusubuzi byona omu Uganda bisemerire okuhandikwa na;

 • Ekitongole ekya Uganda Registration Services Bureau (URSB) okutunga ibara
 • Ekitongole eky’omusoro (URA) habw’omusoro nokutunga enamba y’okusasurraho omusoro.
 • Ab’obusobozi obw’ebichweka katugambe nka KCCA habwa Kampala, Municipali rundi obusobozi obundi obwa hansi habwokutunga ebaruha erukwikiriza okukora obusubuzi

Kinu kikwate:

Torukwija okuhebwa ebaruha erukukwikiriza okusubura bundi buli oina enamba ey’okusasurraho omusoro.

Miga hanu okumanya ebirukukiraho hakwehandikisa okutunda omu bwingi rundi kamu kamu

 • Obungire ekibanja eky’ekitongole ky’omusoro ha ura.go.ug
 • Omige hanu okwehandikisa nk’omuntu buntu
 • Omige hanu okwehandikisa nk’ekitongole, ekiteebe rundi Kampuni

Nkomuhi w’omusoro oina obugabe bwawe. Baitu haroho obujunanizibwa obwosemerire okuhikiriza.

Miga hanu okumanya bingi ha bugabe n’obujunanizibwa nk’omuhi w’omusoro

Nosemerra okulinda ebihandiiko byona ebirukukwata ha busubuzi bwawe, kikuru kuteka ebiro by’okwezi habihandiko nukwo kikukonyere okwetegereza aripota ya bwiire ki. Ebihandiiko harumu nka binu;

 • Ebirukukwata hali entahya
 • Risiti ezitungirwe nezo ezigabirwe
 • Empapura ezisasulirweho
 • Empapura ezigulirweho kuruga aheru y’ihanga
 • Empatani ezikozirwe
 • Ebirukukwata aha bank
 • Ebaruha ez’okugaba emirimo y’abakozi n’ebikugumya ngu emisara nesasurwa kurungi
 • Ensasura eyebirukukozesibwa katugambe amaizi na masanyalaze
 • Ebiguzirwe n’okutundwa
 • Ebihandiiko ha bikwato ebikozesebwa nka komputa nebindi
 • Ebirukukwata ha barukubanja n’abarukubanjibwa

Manya kinu;

Abakasitoma abahandikirwe okusasura omusoro ogwa VAT nibatekwa okuturukya obupapura okwoleka ebitunzirwe ha mukutu nibakozesa enkora eya EFRIS.

Miga hanu okumanya ebirukukiraho aha EFRIS

Click here to Download Wholesale and Retail Sector Guide
Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content