Fishing

JOYIKI RECH

by
Yiko rech obedo ango? Yiko rech obedo tich ma medo chwe i rech nwango ni otundo bongi jo cham. I Uganda, me timere gi Kampun ma jo thedhere yiko nyaka to Jo tan...
Read more
10 months ago
by
JOYIKI RECH

MA YOT YOT KWONG KITOGA RECH – (Overview of the Fishing Sector)

by
Chiko rech obedo ango? Me obedo tich ma mako rech wok i pii g’atonga ma oro pecho paka girachama kosa ma dwaro pesa. Tich ma choko rech nwangere kama nity...
Read more
1 year ago
by
MA YOT YOT KWONG KITOGA RECH – (Overview of the Fishing Sector)
Skip to content