Khukhola bibiindu byesi uwambakho (Manufacturing of Tangible products)

by
Bibiindu byesi khuwambakho binyala byasotsolebwa nga nibyo bibiindu biboonekha oba byesi khuboona, byawambakho,byapimibwa, byawunyibwakho,oba byakhombebwakho. M...
Read more
1 month ago
by
Khukhola bibiindu byesi uwambakho (Manufacturing of Tangible products)

Agro Processing Industry

by
Agro processing siba lusokya luwekamakholelo kakarambisa bibiindu bibyamile mukhulima atwela ni khubingo-nangona paka nebyola khurambisibwa. Likholelo liino  n...
Read more
1 month ago
by
Agro Processing Industry

Khukhola Tsingubo (Textile Processing Industry)

by
Khukhola tsingubo nikhwo khuyuusa bibindu bibisi wamisamo tsiwuzi tsitsyamamo tsinaanga ni bikwaro khubirira mumakholelo, khuruka, khutunga nikhufumba namwe khu...
Read more
9 months ago
by
Khukhola Tsingubo (Textile Processing Industry)

Biashara ndogo ni nini

by
Hii ni biashara ambayo jumla ya mauzo haizidi ShU 150,000,000 kwa mwaka Fulani. Kwa hivyo, kwa matumizi ya kodi, URA inazingatia biashara ambayo mauzo inazidi S...
Read more
10 months ago
by
Biashara ndogo ni nini
Skip to content