TAX REGISTRATION STARTERPACK-LUMASABA

BYESI WAKHIILE KHUMANYA NGA’WAMALILE KHUKHWIWANDIKHISA

 

 

 

 

 

Byesi khufukilisilamo: Kana linambo lyowo | Bubwiyiikinifu | Bumanyikilifu

 

 

Isi Umusasuli uwekumusolo,

Wanyala khukhwiwandikhisa nisitongole sisiibusa kumusoro. Khukhusubisa Khufuna Khasela khalayi nga unanikha lukendo luno lwekhukhwolelesa bufunanisibwa bwowo khubyekimisolo.

SISUBISO SHESI KHUFUKILISILAMO

Khusubisa bubwangu, mumbuka, khubawo ni buwelesi bwebiyekimisolo bweyakhwimbi buliyandu nga suramo kamapesi kamakali munjenda taa.

BIBIINYONYOLA KHU SITONGOLE SHA URA

Ishandyakhila/ Mandate

Khukelekha kumusolo, khubusa ni khukubalila kafumendi iyeyakari (ni kamawumule kakabusibwa ni URA nenga sikalikekumusolo taa), khuwa kafumendi kamakesi khubiwambakana ni kumusolo.

Ukhwofasa ibweni / Vision.

Bubwakanisi bwebyekimislo bwenjawulo bunanyalisa linambo khukhwikamilila khubiyefuna byalyo.

Shitsiliililwa / Mssion

Khubuusa kumusolo kwe khutsowatsowanisa linambo mubuwanga nga imbawo khukhwikhupila taa munjeli iyikombesebwa.

Inganikha iyekiminywongo / Culture Statement

Khufayo naabi isi bakhupi bekumuslo nga sitongole sisiili nibunyala bwekhukhongelesa ni khusomesa tsi talata/ bitone ni bibindu bishakha ne khunyalise khuwelesa buwelesi bwesikuks sheyangaki mumbela iyikhoyesa.

KHUKHWINGISA KHUBINDU BISHAKHA / Onboarding you.

Waano aliwo bubakha bwekumugaso bunyala bwakhuyeta nga khukhwingisa bindu bibiiba byetsilewo biyakha nga yikhola yesi balanga bari khukhwirusayo wamwene wewayo ni bubakha bubukanikha khubyekimisolo kyowo “Voluntary compliant”. Umukhupi uwekumusolo afuna indakililo khukhwama khubandu besi balangile bari “Onboarding team” khumala khasela khekimyesi kitaru (3 months) nga bamalile bakhuweyo khuyofisi iya URA ikhuli akhwimbi inyalise khukhwongelayo mumoni. Ukhabakho nikhurya taa, nga wabele ni khukhwimulukunya unyala wasindikha khukhwimulukunya khwowo khundakililo yiino onboarding@ura.go.ug

 

Engiila khu akawuti yowo khulutimbe lwa URA

 Ari nga wamalile khukhwiwandikhisa khulwekimisoro amala wafunile TIN, Ukanibwa khukhwingila khu akawuti yowo khulutimbe lwa URA nga orambisa kimitendela kino ASI:

 1. Tsya khumukutu kwa etaneti khulutimbe lwa URA khu https://ura.go.ug
 2. Khungaki musonda khumukhono kumulayi , minna khukhapesa khakhalikho “Login”
 3. Wandikhamo TIN erambe  Inga ID yowo
 4. Singa eba nga kumulundu kukunyowa khutsa khu akawuti yowo, ekhenga mu email yowo yesi warambisa inga wiyandikhisa khufuna TIN kene onyolemo paswadi yesi bakhusindikhila khurambisa kumulundi kumukibole
 5. Yusa paswadi yowo omale umine khapeesa  khalikho “submit”
 6. Yilayo yesunyowele khulutimbe lwa URA wingile mu akawuti yowo nga urambisa epassiwadi yowo embyakha.

Lwasina umundu alinikhuba Ni akawuti khulutimbe lwa URA?

 • Siyetakho khuba nga ukanikha ni URA mushama (Ukhakaba Kho umundu ukundi Passwadi yowo taa)
 • Khufuna bubakha mumbuka khubulisitwela sisiba shakholebwele nga urambisa TIN yowo.
 • Khuwayo bubakha bubwokesa etsingisa ni salanisa
 • Khulondola bulisitwela sisiba shasasulibwile.
 • Khurayo khukhandisa ni khujulila byesibakhalilawo
 • Khuyusa yusa bibiwambakana khu TIN yowo obataa bibikhuwambakho
 • Khuyusa emotokha yela mumasina kumundu umulala
 • Khufuna ekadi oba katabo khemotokha
 • Khulonda ba agenti bakhuyetakho nga khwingisa byebusubuzi bweffe bibingila ni birura mwinambo ni bibindi bikhalibitwela taa

Lidembe Ni bufunanisibwa bwowo

Lidembe lye  umukhupi uwekumusoro

Lidembe lye khubirisbwa sitwela ni khula khwikhupila taa mumakambila.

 

 

Bufunanisibwa bwomukupi uwekumusoro

 

Khubona ori wamwene wiyanadikhisa ni sitongole sisiibusa kumusoro nga umukhupi uwekumusoro.

 

Kamakambila ke kimisoro ni bibilondelelebwa bikharekhebwe mukhola nga nebili bulikhasela

 

 

 

Wayo etsingisa ni salanisa indufu, bibiwambakana ni bye busubuzi bibirura ni bibingila mwinambo , nabulisindu sisiwambakana nikumusoro kwosi

 

Tsisonga  tsowo tsyosi tsitsiwambakana khubyekimisoro bikhawambibwe mubuwanga nga embawo khukhwikhupila taa

Sasula kumusoro kumutuufu, Munyanga ni musifo situuf nga ne’bikanibwa mumakambila

Umukhupi uwekumusoro niba agenti bwowo bakhakhwabasilise khuba bekamazima/ babeyikiniffu paka esi bakhanyolele simuli babeyikiniffu taa

Ba umwiyikiniffu nga uli khurambakana ni URA

 

Bibiwambakana ni kimisoro kyowo bikhabikhibwe mushama ni biwandikho byee kimisoro kyowo bibiba mumikhono Kya URA bikharambisibwe nga kamakambila ne kaloma

Nga uli khuramba khusonga tsitsi wambakana ni kimisoro kyowo, ewe oba agenti wowo umulonde babasubila khurambakana ni barambi besitongole besi shawa lukusa

Ewe niba agenti bowo mukhawebwe bubakha buterefu, mubwimbi atee mumbuka

Yokesa/rusatsakayo TIN yowo buliyesuba uli khurambakana ni sitongole siisibusa Kumusoro

Sasulatsaka kumusoro kumutuufu bulimbuka

Ukheratsaka mubikholwa bwositsana bibirera khulyakhana kumusoro ni bikholwa bibindi bikhali mumakambila taa.

Ukhafunatsake buwelesa buwolu ni bulibwesiikuka sye angaki mumbuka yoosi

Nga uli khowingisa oba khorusa kimikuku rambisatsaka buwelesa bwe ba agenti babawebwa lukusa/layisisi khumalilisa khukhwitsusamo ni khuwayo bibiwambakana ni bye khukulana ni bubundu bubundi butsilakho

Ukhafunatsake khukhwilibwamo khutuffu,  mumbuka atee khuterefu nga siliwo  shoreba, khukhwimulukunya/khusaba

Khola mubwitsufu ni mubutuufu bibiwambakana nibikholebwa mubusinessi yowo bulikhasela

Ukhawebwe tsisonga buli siikhabe nga shakhalibwilewo

Manyisa sitongole shebyekimisoro nga ukanibwa umutaputa, bibikanibwa ni byekhutsilakho

Ukhamanyisibwe khubulisindu shwosi wakhile khumanya sisiwambakana khubyekimisoro

Wikendelese atee olondelele bibyakhalibwawo khu kalantini eyarebwawo ni sitongole shebyekimisoro sisifunanisibwa khubye busubuzi bibingila ni birula mwinambo, bibimela ni bisolo byemusuru, sikha shye tsinusu ni basabasazi

Khukhwimulukunya khubyekimisoro kyowo bikhakholebwekho khusitsilila khumakambila nga ne kalakila

Nga ulikhukenda fubakho khubona uri wetsusile tsimbapula tsyosi tsitsikanibwa mubwitsufu nga usili khwola esutsya taa oba nga usili khusimbukha taa

Ukhawebwe bibikanibwa khusobola khukhwolelesa lidembe lyowo lyekhujulila musitongole/ musirekere shebyekimisoro ni mukhakhikho khakhetungelesele khutsisonga tsyebyekimisoro khusitsilila khumakambila nga ne’ kaloma

Yanjulayo byebusubuzi byowo nga nutabula busa uri nesinyalikhe khukwirekekha khubikhebela

Ukhawebwe bubakha mukhasela kheyanyuma  bubumanyisa khukhulambula nga yabele siifo showo sikanibwa khulambulibwa bulikhasela oba nga waliwo byekhukhwimenyelesa

Birisa barambi besirekere shekimisoro mubulayi ni mubuwombefu

Akawuti yowo eyekumusoro ekheyisatsekekho ni biyakha buli esi kumusoro kukhabe nga kwasesulibwile

Yolelesa bufunanisibwa bwowo bwosi bubuwambe khubyekimisoro

Khukhabikhe biwandikho byowo bibiwambakana ni kimisoro nga bulilunakhu bikhola biyakha

 

Nga  waliwo kumusoro  kwesi wasasula nenga kwakhile kukhukobolele nga kwolele, khukhakukholekho mumbuka eyarebwa mumakambila kesi khutsilakho ni yesi khwakama Mumbalilila eyekamapesa kakakobolela umukhupi  uwekumusoro

 

Khukhakhole khubye khuwayo kumusoro kwowo ni khubiwandikho bibiwambakana khubyekimisoro kyowo nga nesharebwa mumakambila kakakanibwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khubikha bitabo oba biwandikho

Ukhupilisibwa khubiikha biwandikho byesi ukulilakho ni khukulisilakho oba tsirisiti tswosi stiwambakana ni bisinesi yowo. Shino shyekumugaso lekhuba sikhuyetakho:

 • Rengekharengetha kumusolo kwowo kumutufu khukhwiwala khukhukelekha kumusolo kumutebelesa.
 • Lolelela ebisinesi yowo amala uwandikhe lupapula lulwokesa kamapesa kowo mubisinesi (Financial Statement).
 • Londelela oba manya kamapesa kesi usalanisila khubisinesi yowo.
 • Sasula kimisolo kikyakhiile.

 KHUKANIKHA KUMUSOLO KUKANIBWA (Filing tax returns)

A tax return mulumasaba simanyisa khukanikha kumusolo kumutufu kukukhukanibwakho ni sitongole sha URA mumbuka yesi kukanibwilamo nga kwama khutsingisa (income) yowo.

Nga ukanikaha kumusolo kukanibwa, byakha khubamo biino: Bubakha bubuwambakana nibuzinessi yowo (Business information return) Ni bubakha byesi wamwene wibalamo wawayo (self-assessment returns) Bibikholebwa byakha khurebwayo khutsila khutsinakhu tsino;

 

 

Sikuka shekumusoro

Embuka eye khurayo bibikholebwa(provisional return)

Embuka eyakamisa khurayo(Final return)

Kumusoro kwtsingisa eya’

bulimutwela

Lunakhu lushembeyo mumwesi kukhola hataru mumwakha kwomukhupi uwekumusoro kwesi  arambisa nga nikwo kwesi afunilamo kamapesa

Lunakhu lushembayo mumwesi kukhola hasesaba mumwakha kwomukhupi uwekumusoro kwesi arambisa nga kwekamapesi kwamalile khuwakho

Kumusoro kukukhupibwa ninabo besi bawalukusa khufuna khubindu byesi balinda (trust income tax)

Kumusoro kwetsingisa eyebabandu babakhakakho khurambila atwela

Kumusoro kukurusibwa  khubyefuna eyebirekere ni kamakapuni

Lunakhu lushembayo mumwesi kukhola hasesaba nga kumwakha kwekamapesi  kwomukhupi uwekumusoro kwananikhile

Lunakhu lushembayo mumwesi kukhola hasesaba mumwakha kwomukhupi uwekumusoro kwesi arambisa nga kwekamapesi kwamalile khuwakho

Kumusoro kukukhumpibwa ni birekere ni tsikapuni tsitsili ni bisinessi bufwiti fwiti bubuli ni byekhukulisa bibili asi amilion chukumi atano (150,000,000) mumwakha

 

 

Lunakhu lushembayo mumwesi kukhola hasesaba mumwakha kwomukhupi uwekumusoro kwesi arambisa nga kwekamapesi kwamalile khuwakho

Kumusoro Kukurusibwa khumapesi  kebarambi ni babakhukulisa bibindu

 

Munakhu likhumi natsirano (15) tsyekumwesi kukwilakho

Kumusoro kukurusibwa khumapesi kebarambi kesi babasasula nga bamalile khuramba

 

 

 

Munakhu likhumi natsirano (15) tsyekumwesi kukwilakho

Kumusoro kukusasulibwa khubyekhuwelesa ni byekhukulana bikhali bitwela taa byesi barakho kumusoro kwesikuka siino nga babirusa mumakholelo esi babikholela oba taa nga babingisa mwinambo (Local Excise Duty)

 

 

Yimenyelesa

 • Khuwayo bibikholekha mubisinessi yowo khulinikhutsilakho kamapesi kekumusoro kukwakhile khusasulibwa
 • Khuwayo bibikholekha mubisisnessi yowo nge  mbuka yabirire sinyala shamilamo khusasula kumutango
 • Lunaku lwe kusasulilakho lwola khulunakhu lulwene lwesi uwelawyo bibikholekha mubisisnessi yowo
 • Khusasulatsaka kumusoro nga mbuka yabirirekho sirera khukhwongela kamafurisa khumusoro kwesi wakhile usasulitsake mumbuka

Kimitango kyesi barawo nga siwatsilile khumakambila kekimisoro taa

Umukhupi uwekumusoro ukhasikha khukwolelesa bufunanisibwa bweewe aba wonakile kumusnago kwesi, akhile awandisibwe ela bamurekho Ni kamafurisa kesi bawandikhile amwalo Kano:

 

Sikuka shekumusoro

Kumusango

Kumutango

Kumusoro kukusasulibwa khubyefuna

Khukhasibwa /Khuloba khusaba khukhwiwandikhisa

Khupisamo kimilundi kibili kumusoro kukwakhile kusasulibwe mumbukeyo paka esi umundu arerayo khusaba kwekhukhwiwandikhisa akhalisho taa ukhupa emillion ndwela (1,000,000)

Khukhasibwa khurayo bibikholekhe mubisinessi mumbuka

Bibifurakho bino:

 • Busitsa bubili buli khusimya (2/100) shekumusoro kukwakhile kwasesulibwa nga basili khukhalakho kamapesa kositsana kakakhile khukhendesibwakho khumukhupi uwekumusoro taa
 • Kimitwalo kamakhumi kabili buli mwesi(200,000)

Khukhasibwa khubikha buli siisikholekha nga nebikholekha

Khupisamo kimilundi kibili kumusoro kukwakhile kusasulibwe mumbukeyo

 

Khukhasibwa khukhola bino:

 • Khukhasibwa khukhupa kumusoro kwesukuka shosi (sisiinza oba kwosi)
 • Khukhupa /khusasulakho kumutango kwosi kwesi bakhukhalile
 • Khusasula kumusoro kwesi ukhalile khuba khukulisile bibindu aba buwelesa oba khusasula nga embuka yabirirewo

Busitsa bubili buli khusimya (2/100) shekumusoro kukwakhile kwasesulibwa bulimwesi khukhwama khulunakhu lwesi wakhile usasulilekho pakanetsiwayo

Kumusoro kwekumuwendo

Khukhasikha khusaba khukhwiwandikhisa

Khupisamo kamapesa kekumusoro kukwakha kwasesulibwa mumbukeyo paka khulunakhu lwesi wiwandikhisilakho oba paka lunakhu lwesi umukhulu uwa uwesirekere/ sitongole shye kumusoro akhuwandikhisila.

Khukhasibwa khuwayo kumusoro munakhu likhumi natsirano (15) nga kumwesi kwawele

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Kimitwalo kamakhumi kabili (200,000) shillings oba;
 • Kamafurisa kebusinza bubili khumusoro kwesi wakhile usasule mumbukeyo  

Khukhasibwa khukhupa kumusoro nga busiili oba mumbuka.

Kamafurisa kebusitsa bubili buli khusimya shekumusoro kwesi ukhasesule taa                       

Khukhasibwa khubikha biwandikho bibikanibwa buli khumwesi 

Khupisamo kimilundi kibili kyekamapesa kekumusoro kwesi umundu akhile asesule mumbukeyo

Kumusoro Kukusasulibwa khubye khuwelesa/khubyekhukulana bikhalibitwela taa nga byama mumakholilo oba bingisibwa mwinambo (Excise Duty)

Khukhasibwa khusaba ufune elayisensi

 

Siboneleso  shekumusoro kukulekhana nikumusoro  kwesi wakhile usasule mumbukeyo khunanikha nilunakhu lwesi wakhila khusabilakho elayisensi paka khulunakhu lwesi ulirelamo khusaba elayisensi

Khukhasibwa khuwayo bibikholekha mubyekhukulana/bisinesi yowo mumbuka eyarebwawo

 

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Kimitwalo kamakhumi kabili (200,000) shillings oba;
 • Kamafurisa kebusinza bubili khumusoro kwesi wakhile usasule mumbukeyo 

Khukhasibwa khukhupa kumusoro

 

Kamafurisa kebusitsa bubili buli khusimya shekumusoro kwesi bakhubatsa

Khukhasibwa khubikha biwandikho bibikanibwa bulimwesi 

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Siboneleso shekamapesa kakalekhana nikumusoro kwesi ubatsibwa mumbukeyo
 • Kimitwalo kamakhumi kabili (200,000) shillings buli mbuka eyekhuwayo kumusoro

Kumusoro kwesitapu

Khukhasibwa khura estapu khubindu byekhukulisa          

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Khupisamo kimilundi kibili kamapesa kekumusoro kukwakha kwasesulibwa khubindu oba;
 • Tsimilioni kamakhumi karano (50miliions)

 

 

 

Khuwandikhakho bilomo bibindibusa oba khukhwonakisa esitapu

 

 

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Khupisamo kimilundi kibili kamapesa kekumusoro kukwakha kwasesulibwa khubindu oba;
 • Tsimilioni kamakhumi kabili (20 million shillings )

 

 

 

Khunyolebwa nibibindu bikhalikho esitapu taa

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Khupisamo kimilundi kibili kamapesa kekumusoro kukwakha kwasesulibwa khubindu oba;
 • Tsimilioni kamakhumi karano (50miliion shillings)

 

Khukhakakho khufuna, oba khuba wafuna oba ukulisa esitapu nga basili khukhuwa lukusa khukhwama womukhulu ukhulila sirekere shekimisoro

Khubibili, khuyilakho sisiifura:

 • Khupisamo kimilundi kibili kamapesa kekumusoro kukwakha kwasesulibwa khubindu oba;
 • Tsimilioni likhumi (10 million shillings )

 

 

Khukhasibwa khuwayo biwandikho byesi umukhulu ukhulila byekimisoro asabile

Tsimilioni kamakhumi karano (50miliion shillings)

 

Khukhola biwandikho bibeyi oba khukanikha bikhawambakana taa

Khukhupisamo kimilundi kibili kiye kumusoro kukwongelelakho khungaki.

       

 

 

 

 

Khukelekha khwekumusoro;

Nga umukhupi uwekumusoro walemekhane khukhwikelekha kumusoro khusitsilila khubikholekha mubyekhukulana/bisinesi yewe nga likambila ne’liloma, sirekere shebyekimisoro sikhamukelekhe. Kamakambila karumbula tsingeli tsingali naabi tsyekhukelekhelamo nga tsino;

 

SN

Sikuka shengelekha yekumusoro

Khunyonyola

1.

Engelekha eyekhulekha khuwayo kumusoro oba bibikholekha mubyekhukulana bwowo

Sirekere shebyekimisoro sinyala shakelekha umukhupi uwekumusoro ukhasibwa khukhwikelekha umwene amala wewayo esi sirekere shebyekimisoro. Sino sikholebwa nga eliwo khulakhukhola kamafurisa taa, nga kumusoro khubwesukulile kufura kumusoro kwekhubyesukulisile mubukali (khu VAT) oba nga eliwo kumusoro kukubatsibwa

2.

Engelekha eyekumusoro nga mbuka eyekhusasula kumusoro esilikhwola taa

Sirekere shebyekimisoro sinyala shakelekha umukhupi uwekumusoro nga shabone siri umukhupi uwekumusoro anyala wakelewa, khukhiisa oba khukhanga khusasula kumusoro oba khubusa kumusoro kukukholele khubusibwa taa

3.

Engelekha eyekumusoro eyongelelakho nga bamala khukelekha haale

Sirekere shebyekimisoro sinyala shangonamo engelekha eyekumusoro kukwakelekhebwa enyuma. Siino sikholebwa nga;         

 • Embuka yosi nga’yabelewo buyaye/bubeyi oba khulakhufayo khukhwakholebwa numukhupi uwekumusoro oba khulwomukhupi uwekumusoro nga sikendelele
 • Nga eliwo kamawulile kesi banyolele kawambakana ni kumusoro kukwakha kwasesulibwa numukhupi uwekumusoro mumbukeyo

 

Khukhangabisa Ni khusaba belemo bibyakhalibwawo

Esonga

Kimisoro kikisasulibwa mwinambo muno

Mumbuka yesibikholekhebwelamo

Khukhingilisa

·       Umukhupi uwekumsoro ukhafukilisanile nikhalawo eyekumusoro nga shekhubonelakho; nga kumusoro kwesi bakhukelekhele kukanibwa khurayo khukhwimulukunya khwowo esi umukhuli ukhulila sirekere shebyekimisoro

·       Khukhwimulukunya khwakha khubirila mumitendela kimitufu nga khwokesa esonga endufu yesi wimilekho

·       Yakha yabawo bukakafu bumala khukumisa khukhwimulukunya khwowo

·       Ukhulila sirekere Shebyekimisoro anyala ongesayo embuka eyekhwimulukunyilamo nga wabone ari situfu sikanibwa khukhwongesayo embuka

·       Ukhulila sirekere Shebyekimisoro anyala wafukilisa khukhwimulukunya mubwitsufu, oba siisitsa, nga akakasa , khukhendesa, khukhwongela,khuyusamo oba khuwona khukhwimulukunya khuba khwakholebwile

·       Ukhulila sirekere Shebyekimisoro akhawe umukhupi uwekumusoro siwandikho sisyokesa ekhalawo eyekhwimulukunya

 

Mumbuka eyetsinakhu kamakhumi kane natsirano(45) alufwanyuma yekhufuna bubakha bweshesi bakhalilewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutsinakhu kamakhumi shenda khukwama khulunakhu lwesi bafunila khukhwimulukunya.

Emenielesa;

Embuka yino eshembayo yesibarawo khukhwilamo /khukhalawo khukhwimulukunya khwomukhupi uwekumusoro khunyala khwongesibwayo nga sikanibwa khukhwimenielesa biwadikho khumalawo khukhwimulukunya nga numukhupi uwekumusoro bamumanyisile.

 

 • Ngasibaweleyo ekhalawo eyekhukhwimulukunya munakhu kamakhumi shenda taa, Umwimulukunyi anyala wawandikhila umukhulu uwesirekere shebyekimisoro nga amuloma ari wayilile khukhwimulukunya khwewe nga nisho shesi ukhalilewo

 

Khakhikho khakhakhola khukhwimulukunya kwebyekimisoro

Umukhupi uwekumusoro ukhafukilisanile nikhalawo eyekhwimulukunya khwewe, anyala wasaba  khakhikho khakhakhola khubyekhukhwimulukunya byekimisoro khukhwi menielesa byesibakhalawo

Munakhu kamakhumi kataru nga wamalile khufuna ekhalawo eyekhukhwimulukunya khwowo

Ekooti ekhulu

·       Umukhupi uwekumusoro ukhafukilisanile nikhalawo eyakhakhikho khakhakhola khubyekhukhwimulukunya, anyala wayila khukhwimulukunya kweewe mukooti ekhulu khukhwimenielesa byesibakhalawo.

·       Khusaba ekooti ekhulu khukhwilamo bibya khalibwawo usokha wamanyisa umuwandikhi wekooti mubuwandikhe bubwokesa khukhwimulukunya kwowo

Munakhu kamakhumi kataru nga wamalile khuwebwa siwandilho sishokesa ekhalawo eyekhukhwimulukunya 

Lihatala lyekhukhwokesa bukakafu

Ngayabelewo khukhabisa byesi umukhulu ukhulila sirekere shebyekimisoro, likhatala lirama numukhupi uwekumusoro khufuna bukakafu bubwokesa buri shesi umukhulu akhalawo sibeyi  

 

 

Endakililo eyokesa yesi buwelesa bwesirekere shebyekimisoro bunyolekhana atwela nitsinamba tsiyetsi simu tsiyabwe.

Luwande/Region

Musisitsa ni yofwisi

Sikuka shekumusoro

Musifwo mubwene

Enamba yesimu eyemuwofwisi (+256)

Akari alinambo

Eyofwisi  ekhulu /khusirebe sikhulu

Kumusoro kwemwinambo nibulafu welinambo

Khugorofwa eyebyekimisoro /URA Tower puloti M 193/4 Nakawa industrial area, P.o.Box7279, Kampala

0323443610

Eyofwisi ekanihila sirekere ni khukholakana nabulimundu mubyekimisoro

Ekholakana Nibabandu

Khumwalilo kwelikhumi natsiseseba (16th floor URA Tower)

017442054

Buwelesa bwekhusirebe sikhulu khubiwambakan nibitima(HSO)

Kumusoro kwemwinambo

Khusirebe sikhulu Sha URA khushobehe sha NIP

0323442142

Lusokya lwe Katwe

Kumusoro kwemwinambo

Finance Trust Bank puloti Namba 115 Ni 121

0323444626

William Street

Kumusoro kwemwinambo

Vission House enyuma ya Equitorial mall ambi Ni Post Bank, Puloti 68/70

0323443260

Lusokya lwe Nakivubo

Kumusoro kwemwinambo

Diamond trust Bank, Ham shopping

0323444636

Entebbe

Kumusoro kwemwinambo

Puloti Gowers road, khulolelela Entebbe Junior school

0323443636

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nateete

Kumusoro kwemwinambo

Puloti 125; Ambi ni polisi embyakha eyee Nateete Birus Mall

0323448006

Mityana

Kumusoro kwemwinambo

Mityana T.C

0323445156

Lusokya lwe Bwaise

Kumusoro kwemwinambo

Diamond Trust Bank- Bombo Road

0323444635

Kampala Road

Kumusoro kwemwinambo

Diamond Trust Bank khulolelena ni cham Towers

0323443609

Mukono

Kumusoro kwemwinambo

Mukono T.C

0323445221

Nansana

Kumusoro kwemwinambo

Nansana treading center,Hoima Road, Katonda ya bigera House

0323448009

Kyaliwajjala

Kumusoro kwemwinambo

Martyrs Mall, Puloti 1667; Kyaliwajjala Namugongo Road

0323448001

Masaka

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 31,Kampala Road Masaka Municipality

0323444981

 

Engaki welinambo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakwach

Kumusoro kwebulafu welinambo

Pakwach T.C

0772140958

Nebbi

Kumusoro kwemwinambo

Nebbi Town

0323443814

Koboko

Kumusoro kwemwinambo

Koboko Town

0323445162

Arua

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 1, Pakwach Road, Arua Hill khulolelena ni Arua play ground

0323443506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padea

Kumusoro kwebulafu welinambo

Padea Uganda DRC Boarder

0772142441

Elegu

Kumusoro kwebulafu welinambo

Elegu(Uganda/South Sudan Boarder)

0772593232

Lira

Kumusoro kwemwinambo

Puloti No.5-7,Citadel Towers 3rd floor, obote Avenue, Lira Municipality

0323444890

 

 

Ebwamanyanga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaba

Kumusoro kwebulafu welinambo

Malaba (UG/Kenya Boarder)

0772141106

Busia

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Busia (UG/Kenya Boarder)

0323443557

Mbale

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 1, Court Road –Oval Plaza

0323444950

Tororo

Kumusoro kwemwinambo

Tororo town, Kampala-busia Road, khulolelena ni children’s park

0323445501

Soroti

Kumusoro kwemwinambo

Soroti Town, Haridas road ambi ni Doctor’s Plaza

0323445500

Busitema

Kumusoro kwebulafu welinambo

Busitema ,Malaba Busia Junction

0772142400

Iganga

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Iganga Town, Jinja- Malaba Highway Khulolelena ni Posta Uganda

0323443803

Jinja

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 2A, Spire Road, Jinja Town

0323443840

Moroto

Kumusoro kwemwinambo

Moroto Town

0323443756

             

 

Ebwamanyanga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katuna

Kumusoro kwebulafu welinambo

Katuna ,Uganda Rwanda Boarder

0323444783

Mirama Hill

Kumusoro kwebulafu welinambo

Mirama, Uganda Rwanda Boarder

0772140749

Kabale

Kumusoro kwemwinambo

Puloti 92, Mbarara Road, Khulolelena ni NSSF

0323443541

Bushenyi

Kumusoro kwemwinambo

Ishaka Town, Basajja, Kasese Road ambi Ni lusokya lwa KIU

0323443541

Mutulkula

Kumusoro kwebulafu welinambo

Mutukula, Uganda Tanzania Boarder

0772140389

Fort portal

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 1, Ruhandika  Street

0323443720

Mbarara

Kumusoro kwemwinambo ni kwebulafu welinambo

Puloti 3 B, Stanley Road

0323445037

Rukungiri

Kumusoro kwemwinambo

Rukungiri Town

0323445437

Kyotera

Kumusoro kwemwinambo

Wotonava Builiding (Building with Letshego) puloti 316 Mutukula Road

0772141709

Mpondwe

Kumusoro kwebulafu welinambo

Mpondwe, Uganda, DRC Boarder

0772141005

Hoima

Kumusoro kwemwinambo

Kitara Courts Building, Main street

0323443780

Masindi

Kumusoro kwemwinambo

Masindi town

0323445012

Kasese

Kumusoro kwemwinambo

Finance Building, Rwenzori Road Khulolelena ni Teacher’s Corner

0323444752

 

Singa Ulinishesi Ureba oba Khuyetebwa

 

 • Khupa khutsisimu tsino Tsyabusa : 0800217000 /0800117000
 • Sindikha bubakha bwowo Khu : services@ura.go.ug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byesi khufukilisilamo: Kana linambo lyowo| Bubwiyiikinifu | Bumanyikilifu

Add to Bookmarks
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 240 times, 1 visits today)
Add to Bookmarks (0)
Print Friendly, PDF & Email

No Comments yet!

Your Email address will not be published.

Skip to content