Okalamvu Afa Dukani’ari Ozizu Ombgo Angiri Si Azini Ombgo Were’a Si Ri

by
Afa ozizu ombgo angiri si ri ma efi ngoniya? Afa ozizu ombo angiri siri eri afa jezu angiri engazu ba afa ayuza edepi diyi vu kaniku ba afa ayuza awapi diyi vu ...
Read more
3 weeks ago
by
Okalamvu Afa Dukani’ari Ozizu Ombgo Angiri Si Azini Ombgo Were’a Si Ri

Musoro omvele value added Tax (VAT) ru di aduni ya?

by
Eri musoro bani ofele geriko lile ba ma dria kpiku disiri Eri musoro lile afa afa ayuza diyi ma dria di Eri musoro bani ofele esele ndundu ma alea di Add to fav...
Read more
10 months ago
by
Musoro omvele value added Tax (VAT) ru di aduni ya?

Tujari bani omvele were’a di tujari esele ngole ri i’ ya

by
Di tujari afa ozile aleania rini cazu silingi milioni 150,000,000 ku eli alu dile ri ma alea ri i’. Te, musoro ofeta ma eyosi, URA ni biasara afa ozile aleani...
Read more
10 months ago
by
Tujari bani omvele were’a di tujari esele ngole ri i’ ya
Skip to content